Rådgivning

Våre ansatte har bred erfaring og er en god samtalepartner rundt de tjenestene vi tilbyr

Starte eget firma

Horg Regnskap hjelper deg med å starte et nytt firma, alt fra utarbeidelse av skjemaer til rådgivning om hvilken selskapsform som passer best for deg. Vi kan hjelpe deg med:

 • aksjeselskap (AS)
 • enkeltpersonforetak (ENK)
 • samvirkeforetak (SA)
 • ansvarlig selskap (ANS/DA)

Stifte AS

Vurderer du å stifte nytt aksjeselskap? I løpet av de siste årene har det blitt mye enklere å etablere aksjeselskap i Norge. Aksjekapitalen som kreves er redusert, revisjonsplikten er lempet og andre formelle krav er redusert. Men selv om det er enklere å etablere et aksjeselskap er det fortsatt mye å passe på. Dette gjelder både ved stiftelsen og i oppstartsfasen, men også løpende.

Vi har lang erfaring med å bistå i forbindelse med oppstart og drift av aksjeselskaper.

Årsoppgjør

Alle norske regnskapspliktige bedrifter er omfattet av regnskapsloven, og skal som minimum utarbeide et årsregnskap som viser de økonomiske aktivitetene bedriften har hatt i løpet av året. Vi kan hjelpe deg med skattemeldingen, skjemaer og innsending.

Egenkapitaltransaksjoner

Med egenkapital-transaksjoner (EK-transaksjoner) tenker vi på transaksjoner mellom et selskap og selskapets eiere. Det er en rekke ulike former for EK transaksjoner som vil kunne være aktuelle for ulike formål. Nedenfor har vi nevnt en del av de mest vanlige transaksjonsformene:

 • Omdannelse
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Utbytte og konsernbidrag
 • Egne aksjer
 • Avvikling

Vi ønsker å bidra når dere har behov for ulike egenkapitaltransaksjoner.    

Driftsbudsjett

Vi kan hjelpe deg med:

 • prosessen med å utarbeide budsjett
 • å simulere ulike alternativer og peke ut en god retning for din virksomhet
 • å utarbeide prognoser i løpet av året
 • å bistå i utarbeidelsen av likviditetsbudsjetter i tett samarbeid med din virksomhet

Styrerapportering

For et aksjeselskap er det i utgangspunktet et krav at daglig leder skal informere styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Det er ikke nok at styret får tilsendt regnskapsrapporter som de selv gjennomgår. Det er viktig og ryddig at en daglig leder overholder rapporteringskravene. Formelt så vil overholdelse av rapporteringskravene bidra til å redusere en daglig leders ansvar ved f.eks. en konkurs. I praksis så vil det også kunne være nyttig for et styre å få løpende rapportering slik at man har mulighet til å innrette seg etter realitetene på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Horg Regnskap bistår gjerne både ved utarbeidelse av nyttige rapporter på løpende basis, og at vi kan være en sparringspartner for daglig leder. Vi kan også utarbeide rapporter direkte til styret.

Aksjonær-registeroppgave

Alle aksjeselskap må hvert år levere aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal blant annet inneholde opplysninger om et selskaps aksjekapital og antall aksjer. I tillegg skal oppgaven inneholde informasjon om alle aksjonærer og alle transaksjoner i løpet av året.

Unngå ekstraavgift: Nytt fra 2017 er det at man blir ilagt store gebyrer dersom aksjonærregisteroppgaven ikke blir levert. Det er derfor ekstra viktig at man fra nå av passer på å få levert oppgaven i tide. Vi hjelper deg med utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaven

Aksjonær-avtale

Vi kan bistå ved utarbeidelse av aksjonæravtaler. En aksjonæravtale er en avtale hvor en eller flere aksjonærer forplikter seg til å utøve sine rettigheter på en bestemt måte. Denne type avtaler er praktiske da det er langt større fleksibilitet i hva som er lov å avtale i forhold til om man må følge selskapsrettens bestemmelser. Det er derfor mulig å langt på vei skreddersy løsninger som passer for det enkelte selskap. I tillegg så kan disse avtalene være konfidensielle, i motsetning til vedtekter som må registreres i Foretaksregisteret.

I selskap der det er flere aksjonærer vil vi anbefale at det utarbeides aksjonæravtaler.

Image with visual parallax effect

Risikovurderinger

Risiko uttrykker en antakelse om hvor stor sannsynlighet det er for at en uønsket hendelse eller tilstand kan gi skade – og en antakelse om hvilke følger/skader det kan gi. Det vil si hvilke konsekvenser dette kan medføre. Risikovurdering kalles også ”konsekvensutredning”.

En risikovurdering i sin enkleste form er å liste opp det som kan gå galt. Og deretter diskutere hvor galt kan det gå hvis det går galt. Til sist; hvordan kan vi unngå at det skjer, eller kan vi gjøre noe slik at skaden blir mindre hvis det skjer.